RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, tel. (32)262-31-44, e-mail: klodg@interia.pl
  • Zakres gromadzonych przez administratora danych ogranicza się do informacji, które niezbędne są do realizacji obowiązku szkolnego zgodnego z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) ogłoszona dnia 24 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
  • Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu i na podstawie prawa wymienionego powyżej i są zgodne z art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora Danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp np. nauczyciele, sekretarze szkoły, pedagodzy szkolni, psycholodzy, higienistki itp. oraz partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy i zgodnych z celami Prawa Oświatowego
  • Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń i wymaganiami przepisów prawnych wyższego rzędu związanych z obowiązkiem edukacyjnym. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i marketingowych do cofnięcia zgody przez użytkownika.
  • Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez dostarczenie osobiste, przesłanie pocztą na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Dąbrowie Górniczej, ul.Zawidzkiej 10, lub pocztą elektroniczną na e-mail: klodg@interia.pl pisemnej wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych osoby której one dotyczą.
  • Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu za wyjątkiem celu określonego wUstawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) ogłoszona dnia 24 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  • Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy) w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych.
  • W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Panem Jarosławem Merdzikiem tel. 509 501 910, e-mail: iod@spsk.edu.pl