Świetlica

INFORMACJE

Klasy I – III

Dla klas I-III – czyli w budynku przy ul. Augustynika świetlica jest czynna: 6:30-8:00 i 13:00-17:00.

Regulamin Świetlicy

Świetlica Szkolna przy Katolickiej Szkole Podstawowej jest placówką oświatową, mającą na celu zapewnienie uczniom bezpłatnej, zorganizowanej opieki wychowawczej i zagospodarowanie im czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.

Założenia ogólne:
1. Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów rodziców pracujących.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy.
3. Zapisani uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach: 6:30 – 17:00.
4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej o godzinie 17:00.
5. Rodzice wybierający dziecko ze świetlicy zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka. W wyjątkowych sytuacjach ucznia może odebrać osoba pisemnie upoważniona przez prawnych opiekunów. Dzieci z klas pierwszych wychodzą do domu pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci z klas II i III mogą wychodzić samodzielnie lub pod opieką starszego rodzeństwa na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
6. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej.
7. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
8. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą korzystać z obiadów. Obiady są wydawane podczas pory obiadowej tzn. od 12.40 – 13.00 w klasach I-III (ul. Augustynika).
9. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste, zgubione przez dzieci.
10. W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, bądź zagubienia sprzętu, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą całkowite koszty naprawy.
11. Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy, zapoznają się z Regulaminem Świetlicy i akceptują go, potwierdzając powyższy fakt pisemnie.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegać regulaminu świetlicy szkolnej.

Klasy IV – VI

Regulamin Świetlicy

1. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00.
2. Uczniowie, którzy przychodzą przed godziną 7.00 do czasu przyjścia nauczyciela świetlicy przebywają pod opieką nauczyciela w świetlicy przedszkolnej.
3. Uczniowie po przyjściu do szkoły przebierają się w szatni i przechodzą do świetlicy szkolnej lub przedszkolnej (dotyczy uczniów przychodzących do szkoły przed godziną 7.00)
4. Uczniowie mają zakaz przebywania w salach lekcyjnych przed lekcjami, po ich zakończeniu i podczas przerw
5. Uczniowie przebywający przed lekcjami w świetlicy szkolnej mogą opuścić ją najwcześniej o godzinie 7.45, kiedy na korytarzach rozpoczynają dyżur nauczyciele.
6. W świetlicy szkolnej przebywają wyłącznie uczniowie zapisani do niej przez rodziców
7. Uczniowie, którzy mają zgodę na samodzielny powrót do domu, po zakończeniu lekcji lub zajęć dodatkowych bezzwłocznie opuszczają szkołę.
8. Uczniowie opuszczają szatnię zaraz po przebraniu się.
9. Rodzice proszeni są o niewchodzenie do szatni szkolnych.
10. Szkoła jest zamykana na czas zajęć lekcyjnych.
11. Uczniowie nie mogą opuszczać szkoły w godzinach lekcji i na przerwach bez zezwolenia rodzica/opiekuna.
12. Osoby, które wchodzą na teren szkoły (poza korytarz przy dyżurce szkolnej) proszone są o wpisanie się do zeszytu wejść/wyjść i podanie: godziny wejścia do szkoły, celu wejścia (do kogo) a przed opuszczeniem szkoły – wypisaniu godziny wyjścia.

AKTUALNOŚCI

Świetliczaki na Święto Niepodległości

„Świetliczaki” z klasy I i III pracowały nad symbolami związanymi ze świętem. Dla pierwszoklasistów było to godło Polski, zaś dla uczniów klasy trzeciej biało – czerwone kotyliony. Prace można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Kwietna łąka

Dnia 24 maja Rodzice uczniów klasy pierwszej, Pani Dyrektor Ewa Raszka oraz nauczyciele klas II i III zaproszeni zostali do udziału w lekcji otwartej, zorganizowanej przez wychowawczynię świetlicy Panią Ewę Natkaniec przy współpracy wychowawczyni klasy pierwszej Pani Anny Paśko. Lekcja nawiązywała do przeprowadzanego projektu ekologicznego. Temat lekcji brzmiał „Kwietna łąka naszym wkładem w ochronę środowiska”. […]

Konkurs Świetlicowy

Dnia 22 marca został ogłoszony konkurs ekologiczny dla klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej. Konkurs i jego tytuł ,, Zrób coś fantastycznego z czegoś nieużytecznego” miał uświadomić uczniom, jak ważna w walce z degradacją środowiska jest segregacja śmieci i zbiórka surowców wtórnych, dzięki której z rzeczy dla nas już nieużytecznych mogą powstać inne. Poprzez ekologiczne działanie, […]