Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

Czym jest Konstytucja 3 maja?

Konstytucja 3 maja była ogromnym osiągnięciem polskiego narodu, który chciał zachować niezależność państwową. Ta uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej i otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Autorami konstytucji byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.
Na jej podstawie przyjęto podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto i wolną elekcję.

Kilka faktów o świętowaniu rocznicy uchwalenia Konstytucji

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało ustanowione po raz pierwszy świętem już 5 maja 1791 roku.

W czasie zaborów obchody rocznicy były zabronione. Najmniejsze przejawy radości wynikającej z ustanowienia tej uchwały były karane przez zaborców bardzo surowo.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe w kwietniu 1919 roku, a po II wojnie światowej w 1946 r. ówczesne władze zabroniły publicznego świętowania. Próby manifestowania były często tłumione przez milicję.

Od 1981 roku znów zaczęto publiczne obchodzić rocznicę ustanowienia konstytucji, a od 1990 roku 3 maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków

To podwójne święto

Dla nas 3 maja to również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jak to się stało, że w tym samym dniu Kościół w Polsce obchodzi podwójne święto?

Najpierw w 1909 roku papież Pius X w 1909 ustanowił święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej i przemyskiej, polecając obchodzić je w pierwszą niedzielę maja. Propozycję najprawdopodobniej wysunęło powstałe we Lwowie Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, poświęcające pierwszą niedzielę maja modlitwom dziękczynnym za opiekę Maryi nad Polską.

W 1914 obchody przeniesiono z pierwszej niedzieli maja na 2 maja.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczyście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość.

Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła w 1924 obchody tego święta na 3 maja, a w 1925 roku rozciągnięto je na wszystkie polskie diecezje, tym samym połączono świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Królowej Korony Polskiej.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Post Author: admin